fbcode

食品營養成分資料庫(新版)

 • 食品分類

  穀物類

 • 資料類別

  樣品基本資料

 • 整合編號

  A0400301

 • 樣品名稱

  甜玉米

 • 俗名

  玉米,黃玉米

 • 樣品英文名稱

  Corn; Maize; Sweat corn

 • 內容物描述

  生鮮,取玉米粒,混合均勻打碎

 • 廢棄率

  38.7%

 • x 142.0克 = 142.0

 • 克成分值

更新顯示 匯出Excel

分析項分類 分析項 單位 每100克含量 樣本數 標準差 每單位重(142.0克)含量x1 每100克含量
一般成分 熱量 kcal 107 152 107
一般成分 修正熱量 kcal 97 138 97
一般成分 水分 g 75.7 4 1.7000 107.5 75.7
一般成分 粗蛋白 g 3.3 4 0.7000 4.7 3.3
一般成分 粗脂肪 g 2.5 4 0.7000 3.5 2.5
一般成分 飽和脂肪 g 0.7 1 0.7
一般成分 灰分 g 0.7 4 0.1000 1 0.7
一般成分 總碳水化合物 g 17.8 25.3 17.8
一般成分 膳食纖維 g 4.7 4 1.0000 6.7 4.7
糖質分析 糖質總量 g 7.0 9.9 7.0
糖質分析 葡萄糖 g 1.6 1 2.3 1.6
糖質分析 果糖 g 1.5 1 2.1 1.5
糖質分析 半乳糖 g 0
糖質分析 麥芽糖 g 0.0 1 0 0.0
糖質分析 蔗糖 g 3.8 1 5.4 3.8
糖質分析 乳糖 g 0.0 1 0 0.0
礦物質 mg 2 4 3.0000 3 2
礦物質 mg 269 4 20.0000 382 269
礦物質 mg 3 4 2.0000 4 3
礦物質 mg 34 4 10.0000 48 34
礦物質 mg 0.5 4 0.1000 0.7 0.5
礦物質 mg 0.6 4 0.2000 0.9 0.6
礦物質 mg 84 4 15.0000 119 84
礦物質 mg 0.006 1 0.009 0.006
礦物質 mg 0
維生素A 維生素A總量(IU) I.U. 180 256 180
維生素A 視網醇當量(RE) ug 18 26 18
維生素A α-胡蘿蔔素 ug 3 3 5.0000 4 3
維生素A β-胡蘿蔔素 ug 106 4 149.0000 151 106
維生素A 視網醇 ug 0
維生素D 維生素D總量(IU) I.U.
維生素D 維生素D總量(ug) ug
維生素D 維生素D2 ug 0
維生素D 維生素D3 ug 0
維生素E 維生素E總量 mg 0.75 1.06 0.75
維生素E α-維生素E當量(α-TE) mg 0.15 0.21 0.15
維生素E α-生育酚 mg 0.09 3 0.0800 0.13 0.09
維生素E β-生育酚 mg 0.01 3 0.0100 0.01 0.01
維生素E γ-生育酚 mg 0.62 3 0.3000 0.88 0.62
維生素E δ-生育酚 mg 0.04 3 0.0200 0.06 0.04
維生素K 維生素K1 ug 0
維生素K 維生素K2(MK-4) ug 0
維生素K 維生素K2(MK-7) ug 0
維生素B群 & C 維生素B1 mg 0.13 4 0.0400 0.18 0.13
維生素B群 & C 維生素B2 mg 0.10 4 0.0100 0.14 0.10
維生素B群 & C 菸鹼素 mg 1.84 4 0.3900 2.61 1.84
維生素B群 & C 維生素B6 mg 0.20 4 0.0700 0.28 0.20
維生素B群 & C 維生素B12 ug 0
維生素B群 & C 葉酸 ug 26.6 3 19.2000 37.8 26.6
維生素B群 & C 維生素C mg 5.4 4 2.5000 7.7 5.4
胺基酸組成 水解胺基酸總量 mg 2851 4048 2851
胺基酸組成 天門冬胺酸(Asp) mg 245 3 39.0000 348 245
胺基酸組成 酥胺酸(Thr) mg 115 3 12.0000 163 115
胺基酸組成 絲胺酸(Ser) mg 146 3 22.0000 207 146
胺基酸組成 麩胺酸(Glu) mg 481 3 72.0000 683 481
胺基酸組成 脯胺酸(Pro) mg 239 3 24.0000 339 239
胺基酸組成 甘胺酸(Gly) mg 123 3 7.0000 175 123
胺基酸組成 丙胺酸(Ala) mg 232 3 37.0000 329 232
胺基酸組成 胱胺酸(Cys) mg 40 3 2.0000 57 40
胺基酸組成 纈胺酸(Val) mg 139 3 15.0000 197 139
胺基酸組成 甲硫胺酸(Met) mg 34 3 4.0000 48 34
胺基酸組成 異白胺酸(Ile) mg 97 3 19.0000 138 97
胺基酸組成 白胺酸(Leu) mg 324 3 77.0000 460 324
胺基酸組成 酪胺酸(Tyr) mg 125 3 17.0000 178 125
胺基酸組成 苯丙胺酸(Phe) mg 132 3 20.0000 187 132
胺基酸組成 離胺酸(Lys) mg 116 3 8.0000 165 116
胺基酸組成 組胺酸(His) mg 91 3 10.0000 129 91
胺基酸組成 精胺酸(Arg) mg 122 3 4.0000 173 122
胺基酸組成 色胺酸(Trp) mg 51 3 29.0000 72 51
脂肪酸組成 脂肪酸S總量 mg 731 1038 731
脂肪酸組成 酪酸(4:0) mg 0 3 0 0
脂肪酸組成 己酸(6:0) mg 0 3 0 0
脂肪酸組成 辛酸(8:0) mg 0 3 0 0
脂肪酸組成 癸酸(10:0) mg 1 3 1 1
脂肪酸組成 月桂酸(12:0) mg 0 3 0 0
脂肪酸組成 十三酸(13:0) mg 0 3 0 0
脂肪酸組成 肉豆蔻酸(14:0) mg 0 3 0 0
脂肪酸組成 十五酸(15:0) mg 0 3 0 0
脂肪酸組成 棕櫚酸(16:0) mg 628 3 892 628
脂肪酸組成 十七酸(17:0) mg 1 3 1 1
脂肪酸組成 硬脂酸(18:0) mg 70 3 99 70
脂肪酸組成 十九酸(19:0) mg 0 3 0 0
脂肪酸組成 花生酸(20:0) mg 14 3 20 14
脂肪酸組成 山酸(22:0) mg 5 3 7 5
脂肪酸組成 廿四酸(24:0) mg 10 3 14 10
脂肪酸組成 脂肪酸M總量 mg 868 1233 868
脂肪酸組成 肉豆蔻烯酸(14:1) mg 0 3 0 0
脂肪酸組成 棕櫚烯酸(16:1) mg 5 3 7 5
脂肪酸組成 油酸(18:1) mg 854 3 1213 854
脂肪酸組成 鱈烯酸(20:1) mg 9 3 13 9
脂肪酸組成 芥子酸(22:1) mg 0 3 0 0
脂肪酸組成 脂肪酸P總量 mg 878 1247 878
脂肪酸組成 亞麻油酸(18:2) mg 851 3 1208 851
脂肪酸組成 次亞麻油酸(18:3) mg 27 3 38 27
脂肪酸組成 十八碳四烯酸(18:4) mg 0 3 0 0
脂肪酸組成 花生油酸(20:4) mg 0 3 0 0
脂肪酸組成 廿碳五烯酸(20:5) mg 0 3 0 0
脂肪酸組成 廿二碳五烯酸(22:5) mg 0 3 0 0
脂肪酸組成 廿二碳六烯酸(22:6) mg 0 3 0 0
脂肪酸組成 其他脂肪酸 mg 0 3 0 0
脂肪酸組成 P/M/S 1.20;1.19;1.00 0 1.20;1.19;1.00
其他 膽固醇 mg 0
其他 酒精含量 g 0
其他 反式脂肪 mg 0